"If you think you're tough insult a biker." /Ralph Sonny Barger/

Phoenix MCC. Kaunas

Subtitle

Apie mus

Baikerių klubas „PHOENIX MCC", asociacijos kodas 302880075, įkurtas ir užregistruotas Lietuvos baikerių Kongrese 2010.09.11, o juridinį statusą įgijo 2012.10.03.

 • Klubo statusas- MCC – Motor Cycle Club. Neutralus.
 • Bendras klubo narių skaičius- 9.
 • Klubas turi savo antspaudą, atsiskaitomąsias sąskaitas banke, internetinę svetainę ir simboliką, kurio teisės yra saugomos pagal Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (VPB) nustytą tvarką;
 • Klubo simboliką sudaro stilizuotas Feniksas (gr. phoinix, lot. phoenix ) - mitologinis šventasis paukštis, atgimstantis iš savo pelenų. Spalvos: juoda, pilka ir balta kombinuotai išsidėsčiusios taip, kaip parodyta -žemiau piešinyje:

Asmuo, prieš pareikšdamas norą tapti Klubo nariu, turi rimtai apmąstyti savo apsisprendimo tvirtumą ir žinoti, kad jam reikės nugalėti savo ego, ambicijas ir pamiršti nuoskaudas, kurias jis patirs tik per savo kaltę ir nežinojimą, nes jis visada turi galimybę spręsti savo ir visų problemas tik per bendravimą su Klubo nariais, laikydamasis subordinacijos(tvarkos įvedimo ir tarnybinės drausmės)principų irnenusižengdamas Klubo Nuostatams.

Asmuo, prieš priimant į Klubą, supažindinamas su Įstatais ir Vidaus tvarkos Nuostatais(toliau-Nuostatai), priimtais 2016 m. Vasario 5 d. visuotiniame klubo narių susirinkime, prisijungia prie Nuostatų, pasirašydamas prisijungimo raštą, todėl laikoma, kad Klubas ir Klubo narys susitarė dėl būtinųjų ir kitų Klubo sąlygų, šių dokumentų numatyta apimtimi.

Nuostatai parengti, vadovaujantis Klubo Įstatais, Lietuvos Baikerių Kongreso nutarimais(http://www.biker.lt/), tarptautinių motociklininkų organizacijų:

a) „Motorcycle club, Riding club Education" (http://www.rcvsmc.net);

b) „C.O.B.B. International Society, LLC" (http://www.cobb-society-international.com);

c) „Combat Veterans Association" (https://www.combatvet.org);

oficialių internetinių puslapių paskelbta medžiaga ir publicistine literatūra:

d) http://talpykla.elaba.lt/elabafedora/objects/elaba:8773430/datastreams/MAIN/content ;

e) http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20110609_085923-56669/DS.005.0.01.ETD ;

f) Biker Story LT. Lietuvos motociklizmo istorija 1918 – 1940. Rimantas Bružas. Vaga. 2012.,

kurie reglamentuoja Klubo vidaus tvarką, kurių tikslas- daryti įtaką Klubo nariams, siekiant vykdyti išdėstytas nuostatas, kaip privalomąsias procedūras, išsaugoti ir apsaugoti klubo vientisumą ir kiekvieno nario teises, skatinti brolybės, savitarpio supratimo ir važiavimo motociklu idealus, dėl ko klubas įkurtas bei reprezentuoti Klubą.

Šių Nuostatų nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

Į Klubą nepriimami asmenys, teisti už tyčinius sunkius kriminalinius nusikaltimus.

Į Klubą nepriimami asmenys, neatitinkantys susklosčiusios tarptautinės baikerių kultūros ir filosofijos kriterijų bei tarptautinių priėmimo į motoklubus taisyklių reikalavimų.

Į Klubą nepriimami asmenys,vartojantys intraveninius narkotikus.

Į Klubą nepriimi jokie iškrypėliai plačiąja prasme.

Klube netoleruotina ir draudžiama bet kokia oportunistinė(lot. opportunus – patogus; nuostata, paremta ne moralės normomis, o tuo, kas kam nors šiuo metu naudinga; prisitaikėliškumas) ir separatistinė(lot. separatus – atskirtas, atskiras, siekimas atskirti, egzistuoti arba veikti savarankiškai, nepriklausomai nuo partnerių, nuo visumos) veikla.

Klubo darbas organizuojamas, vadovaujantis Klubo Prezidento patvirtintomis pareigybinėmis nuostatomis, išdėstytomis Nuostatuose. Kiti yra asmeniškai atsakingi už jiems pavestų funkcijų įgyvendinimo organizavimą ir įvykdymą.

Didžiausia MŪSŲ ir TAVO vertybė – Laisvė.

Kaip tu ją įsivaizduoji???...:

Giminingi klubai užsienyje

Phoenix MC, Highspire, USA
Phoenix Motorcycle Club of Sauth Australia, Adelaide, Australia
Fenix MC, Bydgoszcz, Poland

Derby Phoenix M.C.C, Derby, UK

PHOENIX M.C.C, Zlin, Czech Republic

Tyne Phoenix MCC, South Shields, UK

Phoenix Rizin MCC, Cumbernauld, Scotland, UK

Phoenix Knights MCC , Mold, UK

Phoenix Surrey MCC, Walton-on Themes, UK

Leicester Phoenix MCC, UK

Klubo vidaus tvarkos taisyklės


 • Taisyklės – tai sveikas protas. Negalima pateisinti tingumo ir taisyklių nesilaikymo.
 • Tyčinis taisyklių nesilaikymas yra rimtas įžeidimas baikerių filosofijoje.
 • Pripažinkime visuotinai priimtas baikerių taisykles ir vykdykime nuostatus, nes visa tai yra mūsų bendro reikalo ir Klubo narių santarvės dalis.
 • Asmuo, prieš pareikšdamas norą tapti klubo nariu, turi rimtai apmąstyti savo apsisprendimo tvirtumą ir žinoti, kad jam reikės nugalėti savo ego, ambicijas ir pamiršti nuoskaudas, kurias jis patirs tik per savo kaltę ir nežinojimą, kad jis turi galimybę spręsti savo ir visų problemas per bendravimą su Klubo nariais, laikydamasis subordinacijos (tvarkos įvedimo ir tarnybinės drausmės)principų ir nenusižengdamas Klubo  Nuostatams.
 • Turėk savo nuomonę ir tvirtai ją gink! Jei nesugebėjai iki galo jos apginti, pripažink kito asmens ar oponuojančios grupės argumentus. Nesilaikyk principo: „aš visur ir visada teisus!”.
 • Laikyk garbe, jei tave įvertino, nelaikyk pykčio ant kitų, jei tu nepateisinai jų vilčių.


Į Klubą nepriimami asmenys, turintys sunkių psichikos sutrikimų arba jų turėję praeityje;
Į Klubą nepriimami asmenys, teisti už tyčinius sunkius kriminalinius nusikaltimus;
Į Klubą nepriimami asmenys, neatitinkantys susiklosčiusios tarptautinės baikerių kultūros ir filosofijos kriterijų bei tarptautinių priėmimo į motoklubus taisyklių reikalavimų;
Į Klubą nepriimami asmenys,vartojantys intraveninius narkotikus;
Į Klubą nepriimi jokie iškrypėliai plačiąja prasme;
Privalai žinoti Baikerių elgesio Protokolą ir laikytis jo visur ir visada;
Privalai mokėti ir laikytis važiavimo grupėje taisyklių ir žinoti sutartinius ženklus;
Pasitikėjimas vienas kitu- reikšmingiausias klubo vidinės kultūros aspektas;
Neleidžiama jokia oportunistinė (lot. opportunus – patogus; nuostata, paremta ne moralės normomis, o tuo, kas kam nors šiuo metu naudinga; prisitaikėliškumas) ir separatistinė (lot. separatus – atskirtas, atskiras, siekimas atskirti, egzistuoti arba veikti savarankiškai, nepriklausomai nuo partnerių, nuo visumos)užkulisinė veikla Klube;
Kelyje sveikinkitės su priešais atvažiuojančiais kelio broliais, pakeldami ir ištiesdami per alkūnę ranką su ištiestu ir pasuktu delnu į atvažiuojančiojo pusę;
Visuomet sustokite padėti patekusiam į avariją, nuslydusiam ar nukritusiam nuo kelio, ar kitaip pakliuvusiam į keblią padėtį kelio broliui. Jei reikia remonto jo motociklui, mandagiai pasisiūlykite padėti, ypač jei suprantate apie techniką ir gedimus;
Nepuoselėk vilčių pelnytis Klubo ar Klubo narių sąskaita;
Nesinaudok Klubo turtu, kaip savo;
Jei laikinai reikia pasinaudoti Klubo inventoriumi, gauk leidimą iš Klubo Prezidento;
Laiku mokėk mokesčius.
Liemenių antsiuvai ir simbolika sukuria klubo tapatumą:
 • Liemenė reprezentuoja Klubą viešojoje erdvėje ir pabrėžia tavo priklausomybę bei lojalumą jam ir įpareigoja tave atitinkamai elgtis;
 • Liemenėse negali būti nacistinų, sovietinių, rasistinių ar kitų ekstremistinių simbolių;
 • Liemenė sieja tave su kitais nariais;
 • Klubo spalvos – tai yra tavo veidas, tavo viso Klubo veidas, veidas tų žmonių, kurie nešioja tas spalvas;
 • Tu turi atsakingai elgtis ir neduok Dieve, tu pamesi spalvas ar jų neteksi, kaip nors, tai čia yra didžiausia tavo gėda;
 • Prarasti savo liemenę yra didžiausias pažeminimas;
 • Praradęs savo spalvas būsi pašalintas iš Klubo, nes tolimesnė klubo veiklos galimybė yra svarstoma Baikerių Kongrese, o tai yra grėsmė visiems Klubo nariams prarasti savo tapatumą;
 • Nepagarbus elgesys (palikimas be priežiūros, mėtymas ant žemės, atsisėdimas ant jos, nešvari ir netvarkinga, simbolikos nebuvimas)su liemene Klubo nariui reiškia pašalinimą iš klubo, nes tai akcentuojama, kaip nepagarba Klubui;
 • Apranga turi būti tvarkinga, švari, ypač antsiuvai ir spalvos, ji negali padaryti tau ir Klubui gėdos, negali būti atributų, prieštaraujančių bendriems baikerizmo principams;
 • Visuose oficialiuose ir viešuose baikerių ar kitų motorenginių metu vilkima tik apranga su Klubo atributika;
 • Pasisveikinimas su kitų klubų atstovais vyksta sekančiai: Klubo Prezidentas sveikinimosi procedūrą pradeda pirmas ir kol jis nebaigia jos, kitas Klubo narys negali pirma laiko prieiti prie priimančio sveikinimą ar pradėti sveikintis su kitu. Klubo nariai sveikindamiesi seka paskui Prezidentą;
 • Palaukite, kol vyksta prisistatymas ir mandagiai prisistatykite teisingai. t.y. Vardas, klubas, pareigos, vietovė(Naudokite savo vardą - ne savo slapyvardį);
 • Klubo susirinkimai- kiekvieno mėnesio pirmas penktadienis. Dalyvavimas privalomas. Neigiamas atsakymas galimas tik su labai svarbiomis priežastimis. Apie tai pranešama Prezidentui ar kitam pareigūnui telefonu arba žemiau nurodytais el. laiškais;
 • Klubo susirinkimui Prezidentas prieš 7 dienas pateikia darbotvarkę. Teisę įtraukti į darbotvarkę papildomus klausimus turi visi Klubo nariai(Member) ir kandidatai(Prospect);
 • Klubo susirinkimai yra protokoluojami. Protokole trumpai ir aiškai fiksuojamas svarstomas darbotvarkės klausimas ir nutarimas. Juose pasirašo visi dalyvavę Klubo nariai(Member) ir kandidatai(Prospect);
 • Susirinkime kalbama po vieną, nepertraukinėjant vienas kito, trumpai ir aiškiai išdėstant darbotvarkės ar diskusinio klausimo esmę;
 • Praleisti važiavimą bendruose Baikerių Kongreso organizuojamuose renginiuose galima tik du kartus per sezoną;
 • Privalu atsakyti į kiekvieną telefono skambutį ar telefoninę žinutę Klubo nariui(Member), kandidatui(Prospect) ar pretendentaui(Hang around);
 • Viską ką žinai apie Klubą ir jo narius, privalai saugoti paslaptyje visada ir visur, net ir tada, kai esi pašalintas iš Klubo. Vadovaukis devizu: „Gerbk Klubą ir save“;
 • Atmink, kad nei vienas save gerbiantis ir tituluotas klubas nenorės bendrauti, o jo labiau priimti į savo gretas tokį buvusį klubo narį ar kandidatą, kuris pamynė „tylėjimo įžadus“;
 • Vieši dalyvavimai su Klubo spalvomis, išskyrus važiavimą motociklu, galimi tik suderinus su Prezidentu;
 • Klubo narys(Member), Kandidatas(Prospect) ir Pretendentais(Hang around) klubhauze ir kituose viešuose vietose elgiasi kultūringai, neiššaukiančiai, nevartoja necenzūrinių žodžių pats, bet drausmina ir savo Klubo narius;
 • Visuose viešose išvykose grupė pasiskiria atsakingą asmenį už tvarką ir saugumą;
 • Išlaidos, kurias patyrė Klubo nariai ar vienas narys, renginio ar išvykos metu, dengiamos iš asmeninių lėšų lygiomis dalimis. Tai netaikoma vairuojančiam Klubo nariui. Jam taip pat atlyginamos išlaidos už degalus;
 • Negalima palikti be priežiūros vieno Klubo nario(Member), Kandidato(Prospect) ar Pretendento(Hang around) pasilinksminimo ar kitose viešose vietose;
 • Negalima palikti be priežiūros neblaivaus Klubo nario(Member), Kandidato(Prospect) ar Pretendento(Hang around)pasilinksminimo ar kitose viešose vietose;
 • Neblaiviam Klubo nariui(Member), Kandidatui(Prospect) ar Pretendentui(Hang around) viešoje vietoje pasiūloma nusiimti(jei nesutinka-nuimama prieš jo valią taip, kad nematytų pašaliniai asmenys) liemenę su antsiuvais ir ją saugiai padėti;
 • Negalima viešoje erdvėje platinti Klubo narių(Member), Kandidatų(Prospect) ar Pretendentų(Hang around) video ar foto medžiagos, kurioje yra vulgaraus ar kompromituojančio turinio ir kuris gali pakenkti Klubo bei klubo nario asmeniniam prestižui;
 • Negalimas flirtas ar seksualinis priekabiavimas su/prie Klubo nario(Member), Kandidato (Prospect) ar Pretendento(Hang around) žmonos, draugės ar merginos, kai žinomas faktas apie artimus tarpusavio santykius arba kuomet pristatant pasakoma: „Ji su manimi“;
 • Sveikas protas yra taisyklė. Saugokitės patys ir stebėkite savo narius: laiku įsiterpkite ir padėkite išvengti nereikalingų konfliktų;
 • Diskusijos, liečiančios Klubo reikalus, galimos tik tarp Klubo narių(Member) ir Kandidatų(Prospect). Pretendentui (Hang around) galima diskutuoti tik viešais klausimais ir jei tai leidžia Klubo vadovybė ar Klubo narys(Member);
 • Visa kas buvo kalbama Klube, lieka Klubo viduje;
 • Privalai dalyvauti Klubo veikloje visada, visur ir su visais. Neigiamas atsakymas galimas tik su labai svarbiomis priežastimis;
 • Iškilus situacijoms, kuriose yra daug ypatingų aplinkybių, jos sprendžiamos Klubo pareigūnų. Kai šios aplinkybės bus nustatytos, bus nuspręsta kokių veiksmų imtis šiais klausimais;
 • Klubhauzo patalpuose griežtai draudžiama rūkyti, atsinešti daiktus, kurie nesiderina su baikerizmo filosifija;
 • Viską, ką atsinešei į klubhauzą ir nutarei palikti, pasilieka visam laikui;
 • Renginių, švenčių ir kitokių sambūrių metu, klubo Prezidentas ar kitas pareigūnas paskiria atsakingu ar atsakingais už tvarkos palaikymą;
 • Susirgus klubo nariui, Klubo nariai įsipareigoja jį lankyti ligoninėje ir slaugyti;
 • Klubhauze palaikyti švarą, Prezidentas ar kitas pareigūnas paskiria atsakingą asmenį arba sudaromas valymo grafikas;
 • Prezidento ar kito pareigūno nurodymus vykdyti galima atsisakyti tik vienu atveju: jei neleidžia sveikatos būklė.
 • Drausminės nuobaudos:
Drausminės nuobaudos dydis gali svyruoti nuo žodinių įspėjimų, baudų, sugrįžimo į bandomojo statusą, sustabdymo ir net pašalinimo iš klubo. 
Skiriamą nuobaudą klubo Nariui(Member), Kandidatui (Prospect) ar Pretendentui (Hang around) sprendžia Klubo Taryba, o jei jos nėra- „pirmojo šešeto“ susirinkimas. 
 • Jeigu bet kuris klubo narys sukelia vaidus, nesantaiką ir nepasitikėjimą tarp narių arba daro viską, kas prieštarauja baikerių filosofijai ir Klubo vertybėms, toks faktas pateikiamas prezidentui. Prezidentas savo ruožtu šį klausimą sprendžia kartu su Klubo Taryba, o jei jos nėra, šį klausimą sprendžia „pirmojo šešeto“ susirinkimas. Išnagrinėjus šį klausimą, veikiama atitinkamai susiklosčiusioms aplinkybėms;
 • Už grubų Klubo Įstatų ir šių Nuostatų pažeidimą, klubo Narys(Member) šalinamas iš klubo, o Kandidatas (Prospect) ir Pretendentas (Hang around) netenka galimybės toliau dalyvauti Klubo veikloje. Jie privalo grąžinti Klubui spalvas, antsiuvus, vardinius ženkliukus ir kitą Klubo atributiką;
 • Už šių Nuostatų  7, 8, 9, 10 ir 11 punktuose nurodytų reikalavimų faktų nuslėpimą, Klubo Nariui(Member), Kandidatui(Prospect) ir Pretendentui(Hang around)viešumoje nuplėšiamos spalvos ir antsiuvai, kurie nedelsiant sudeginami;
 • Be pateisinamos priežasties ilgiau nei 3 mėnesiai nesumokėjus nario mokesčio gali būti suspenduojama narystė Klube;
 • Klubo svarbių paslapčių paviešinimas, net jei   Klubo narys(Member), Kandidatas(Prospect) ar Pretendentas (Hang around) to nenorėjo, reiškia pašalinimą iš Klubo. "Atmink: kur kalbi, su kuo kalbi ir apie ką kalbi!";
 • Jei Klubo nariui pasiūloma suspenduoti narystę Klube arba jis pats nusprendžia tai padaryti, jo liemenė su spalvomis ir antsiuvais yra paliekama klubhauze arba kitoje sutartoje vietoje. Suspendavimas negali būti ilgesnis, nei 1 metai;
 • Grąžintos išėjusio ar pašalinto iš Klubo spalvos ir antsiuvai yra sudeginami;
 • Įmokos, nario ir stojamieji mokesčiai, įnašai ar kitaip Klubui perleistas ar padovanotas turtas iš ko jisai besusidarė, Klubo nariui(Member), Kandidatui(Prospect), Pretendentui (Hang around) ar Rėmėjui(Support) negrąžinami.

Iš mūsų gyvenimo...